Arbeitsscheinwerfer

000.021-00A 95x115x74/1400/LED/24V/12V-50V/15W Verwendung: Beleuchtung
000.186-10A Ø145x115/H3/24V/70W Verwendung: Beleuchtung
000.186-20A 100x100x94 Verwendung: Beleuchtung
000.186-30A 157x135x95/300/LED/9V-33V/18W Verwendung: Beleuchtung
000.186-60A 125x110x72/245/LED/24V/9V-32V Verwendung: Beleuchtung
000.186-70A 107x125x40/220/LED/24V/9V-32V Verwendung: Beleuchtung
000.190-00A 50x50x63/320/LED/24V/12V-36V/10W Verwendung: Beleuchtung
000.191-00A 70x70x42,5/280/LED/24V/12V-36V/9W Verwendung: Beleuchtung
000.192-00A 111x84x65/200/LED/24V/10V-30V/12W Verwendung: Beleuchtung
000.193-00A 134x105x54/280/LED/9V-36V/18W Verwendung: Beleuchtung
000.194-00A 127x106x77/150/LED/12V-36V/40W Verwendung: Beleuchtung
000.195-00A 123x100x74/7500/LED/10V-50V/15W Verwendung: Beleuchtung
000.196-00A 64x160x71/300/LED/9V-32V/18W Verwendung: Beleuchtung
000.197-00A 135x116x43/300/LED/9V-32V/15W Verwendung: Beleuchtung