Wellendichtring

011.055-00A 145 x 175 x 14 / B1SL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.056-00A 145 x 175 x 13 / B1BA Verwendung: Radlagerabdichtung
011.075-00A 160 x 180 x 10 / B1SL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.076-00A 160 x 180 x 10 / B1DRW Verwendung: Radlagerabdichtung
011.079-00A 145 x 175 x 12/14 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.080-00A 145 x 175 x 12/13 / B1BA Verwendung: Radlagerabdichtung
011.086-00A 145 x 175 x 16/18 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.090-00A 145 x 175 x 18/20 Ø205 Verwendung: Radlagerabdichtung
011.092-00A 145 x 175 x 11 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.096-00A 125 x 150 x 15 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
011.099-00A 145 x 175 x 17/21 / B1 Verwendung: Radlagerabdichtung
011.108-00A 125 x 150 x 14 / B2SL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.128-00A 145 x 175 x 15 / BA Verwendung: Radlagerabdichtung
011.184-00A 120 x 145 x 14,2 / B1SL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.399-00A 120 x 150 x 15,3/20 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.446-00A 62 x 75 x 7,5 / BABSL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.484-00A 95 x 115 x 12/13 / B1BASLDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
011.485-00A 100 x 120 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
011.487-00A 75 x 100 x 13 / B2SL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.488-00A 75 x 95 x 13 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.491-00A 80 x 100 x 12 Verwendung: Radlagerabdichtung
011.492-00A 95 x 120 x 13/12 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
011.494-00A 100 x 125 x 13 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.495-00A 95 x 120 x 13 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.496-00A 115 x 140 x 13 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.497-00A 120 x 150 x 12/15 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
011.498-00A 70 x 81,5 x 6 / BAOF Verwendung: Radlagerabdichtung
011.499-00A 86 x 105 x 5/6 / BAOFSF Verwendung: Radlagerabdichtung
011.590-00A 145 x 175 x 8 / B1SFSL Verwendung: Radlagerabdichtung
020.255-00A 180 x 200 x 12 / B1BASLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
020.257-00A 65 x 90 x 13/14,5 Verwendung: Radlagerabdichtung
020.259-00A 150 x 170 x 14 / B2SLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
020.261-00A 128 x 144/152 x 11/26 / BF Verwendung: Radlagerabdichtung
030.029-00A 130 x 170 x 18/20 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
030.196-00A 105 x 130 x 12 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
030.212-00A 85 x 105 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
030.214-00A 100 x 130 x 12 / BA Verwendung: Radlagerabdichtung
030.215-00A 120 x 150 x 15 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
030.216-00A 140 x 160 x 13 / B1 Verwendung: Radlagerabdichtung
030.217-00A 100 x 130 x 12 / BA Verwendung: Radlagerabdichtung
030.408-00A 105 x 130 x 12 / B1BASLRD Verwendung: Radlagerabdichtung
030.709-00A 90 x 125 x 12/19 / BASLRD Verwendung: Radlagerabdichtung
030.717-00A 95 x 146 x 16,5 Verwendung: Radlagerabdichtung
030.720-00A 120 x 150 x 14/15,5 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
030.727-00A 110 x 140 x 13 / B2SL Verwendung: Radlagerabdichtung
031.029-00A 139 x 170 x 11 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
031.181-00A 145 x 175 x 16 / B1BASLDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
031.186-00A 145 x 175 x 13 / B1BA Verwendung: Radlagerabdichtung
031.189-10A 100 x 130 x 12 / B1BA Verwendung: Radlagerabdichtung
031.189-20A 100 x 130 x 12 / B1BA Verwendung: Radlagerabdichtung
031.190-00A 130 x 160 x 16 / B1BAF Verwendung: Radlagerabdichtung
031.197-00A 132 x 160 x 10 / B1 Verwendung: Radlagerabdichtung
036.015-00A 95 x 116,5 x 11 / 80 / BASLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
046.137-00A 135 x 156,7 x 10,0 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
046.138-00A 115 x 136,7 x 10,0 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
046.164-00A 125 x 143 x 13,0 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
046.706-00A 145 x 167 x 13,0 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
050.015-00A 60 x 72 x 8 / B1 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.908-00A 75 x 100 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.912-00A 95 x 115 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.916-00A 100 x 120 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.917-00A 100 x 125 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.918-00A 100 x 130 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.924-00A 115 x 140 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.928-00A 120 x 140 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.936-00A 140 x 160 x 13 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.936-10A 140 x 160 x 13 / B2SL Verwendung: Radlagerabdichtung
070.938-00A 140 x 165 x 12 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
070.945-00A 160 x 180 x 15 / B2 Verwendung: Radlagerabdichtung
100.432-00A 90 x 120 x 13 / BABSL Verwendung: Radlagerabdichtung
100.440-00A 90 x 130 x 17 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
100.446-00A 82 x 105 x 10 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
100.453-00A 100 x 130 x 17 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
106.076-00A 125 x 160 x 17 / RDWR Verwendung: Radlagerabdichtung
106.076-10A 125 x 160 x 17 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
106.077-00A 120 x 160 x 15,5/18,5 / RDWR Verwendung: Radlagerabdichtung
106.078-00A 90 x 140 x 15,5/20 / RDWR Verwendung: Radlagerabdichtung
106.081-00A 100 x 140 x 15/20 / B2SLDDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
106.110-00A 85 x 140 x 13 / BABSL Verwendung: Radlagerabdichtung
120.171-00A 130 x 170 x 18/20 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
120.173-00A 26 x 37 x 7/7,5 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
120.218-00A 110 x 130 x 14 / BASLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
120.219-00A 150 x 176 x 16 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
126.121-00A 125 x 160 x 15 / BASLSFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.123-00A 118 x 143 x 12,7 / BAFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.126-00A 150 x 180 x 30 / B1VISFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.127-00A 145 x 170 x 15/20 / B1SFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.129-00A 145 x 170 x 14,5/18 Verwendung: Radlagerabdichtung
126.133-00A 75 x 100 x 10/13 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
126.135-00A 50 x 70 x 9 / BADRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.137-00A 142 x 170 x 15/16 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
140.040-00A 120 x 150 x 15 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
140.387-00A 50 x 65 x 8 / B1 Verwendung: Radlagerabdichtung
140.389-00A 140 x 164 x 20/23,5 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
140.391-00A 68 x 102 x 9,5/15 Verwendung: Radlagerabdichtung
146.018-00A 44 x 58 x 7 / B1 Verwendung: Radlagerabdichtung
146.096-00A 168 x 188/192,5 x 30/32 / B1SLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
146.097-00A 110 x 140 x 12/19 / B2SL Verwendung: Radlagerabdichtung
146.104-00A 148 x 170 x 32 / B1SFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
146.149-00A 100 x 140 x 15,5 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
146.151-00A 110 x 130 x 12 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
146.152-00A 145 x 175 x 17 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
146.153-00A 144 x 175 x 19 Verwendung: Radlagerabdichtung
146.154-00A 135 x 165 x 17 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
146.156-00A 133,3 x 155,6 x 14 / B1DRW Verwendung: Radlagerabdichtung
196.024-10A 110,5 x 146,3 x 16,3/14,5 Verwendung: Radlagerabdichtung
250.216-00A 120 x 160 x 15 / BASLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
250.218-00A 100 x 130 x 12,5 / B1BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
266.540-00A 120,65 x 152,4 x 22,25 / B1SL Verwendung: Radlagerabdichtung
266.540-10A 120,65 x 152,4 x 22,25 / B1SL Verwendung: Radlagerabdichtung
266.541-00A 117 x 152,5 x 16/25,5 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
266.542-00A 120,65 x 152,4 x 22,25 / B1SL Verwendung: Radlagerabdichtung
266.598-00A 100 x 135 x 13/15 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
266.699-01A Verwendung: Radlagerabdichtung