Wellendichtring

120.171-00A 130 x 170 x 18/20 / KS Verwendung: Radlagerabdichtung
120.173-00A 26 x 37 x 7/7,5 / BASL Verwendung: Radlagerabdichtung
120.218-00A 110 x 130 x 14 / BASLWD Verwendung: Radlagerabdichtung
120.219-00A 150 x 176 x 16 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
126.121-00A 125 x 160 x 15 / BASLSFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.123-00A 118 x 143 x 12,7 / BAFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.126-00A 150 x 180 x 30 / B1VISFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.127-00A 145 x 170 x 15/20 / B1SFDRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.129-00A 145 x 170 x 14,5/18 Verwendung: Radlagerabdichtung
126.133-00A 75 x 100 x 10/13 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung
126.135-00A 50 x 70 x 9 / BADRW Verwendung: Radlagerabdichtung
126.137-00A 142 x 170 x 15/16 / RWDR Verwendung: Radlagerabdichtung